WSPOMÓŻ NAS

Nasze Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie:
* pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób;
* działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
* promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Każdy, kto chciałby wesprzeć działalność naszego Stowarzyszenia, może przekazać 1,5% swojego podatku, wpisując w deklaracji rocznej PIT nazwę i nr KRS naszej organizacji.

Nr KRS Stowarzyszenia Pomocy Dziewczętom: 0000149799

Stowarzyszenie Pomocy Dziewczętom im. Eleonory Motylowskiej jest organizacją pożytku publicznego. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), aby uzyskać status takiej organizacji, należy prowadzić działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

Można także rozliczyć się poprzez niżej zamieszczony program – Zapraszamy! Wypełnij PIT on-line i przekaż 1% – Pity darmowy program

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY!!